Физички лица

Потребна документација за физички лица

За проценка на бонитетот потребни ви се следните документи:
 

  • Понуда од дилерот
  • Пополнето барање за одобрување на финансиски лизинг
  • Пополнет и заверен образец од Потврда за работа и Административна забрана (Образец на ПОРШЕ ЛИЗИНГ)
  • Рекапитулар од плата за последните три месеци
  • Фотокопија од лична карта или пасош

 

Целата потребна документација можете да ја најдете во менито За нас / Потребна документација