Правни лица

Потребна документација за правни лица

За проценка на бонитетот потребни ви се следните документи:

  • Понуда од дилерот
  • Пополнето барање за одобрување на финансиски лизинг
  • Потврда за просечната дневна состојба на сметките кај деловните банки и потврда за бројот на денови на блокада на сметката во последните шест месеци
  • Фотокопија на Билансот на состојба и Билансот на успех за последните две години и Заклучен лист за тековниот период
  • Фотокопија на Извод од Централниот регистар (Тековна состојба) не постар од 15 дена
  • Фотокопија од депонирани потписи од банка
  • Извештај за бонитетот на друштвото со коментар од Централен регистар не постар од шест месеци
  • Фотокопија од личната карта или пасошот на овластениот потписник на претпријатието

 

Целата потребна документација можете да ја најдете во менито За нас / Потребна документација