Концепт на одржување

  • Период на одржување и годишна километража по ваша желба
  • Одржување и сервисни услуги според прописите на произведувачот на возилото
  • Поправка на возилото во време на експлатацијата преку замена на потребните резервни делови
  • Промена на маслото и мазивата пропишани од страна на произведувачот на возилото
  • Замена и складирање на зимските и летните гуми (според договорот)
  • Безготовинско плаќање
  • Детална пресметка на трошоците за поправка и одржување на секои 6 месеци