Оперативен лизинг - Деловен закуп

Оперативен лизинг – оптимално решение

Оперативниот лизинг е договорен однос кој овозможува на Корисникот на лизинг користење на некое добро (предмет на лизинг) кое е во сопственост на Давателот на лизинг во замена за договорена месечна закупнина.

Зошто Оперативен лизинг?

  • Значително пониска месечна рата
  • Возилата се достапни за поширок круг на луѓе
  • Покрај закупот клиентот може да биде и корисник на кредит
  • Реална можност клиентот постојано да употребува ново возило

Уште поголеми предности за правните лица

  • Возилата не се книжат во основни средства
  • Оперативниот лизинг се книжи како трошок
  • Се смалува данокот на добивка
  • Помало ангажирање на средства – поголема ликвидност
  • Можност за земање поголем број на возила