Концепт на одржување

  • период на одржување и годишна километража според Ваша желба
  • одржување и сервисни услуги пропишани од страна на производителот на возилата
  • поправка на возилата во текот на користењето со замена на потребните резервни делови
  • замена на моторно масло и течности пропишани од страна на производителот на возилата
  • замена и складирање на зимски и летни гуми
  • безготовинско плаќање
  • детална пресметка на трошоците за одржување и поправка на секои 6 месеци

Naši partneri