Времетраење на договорот

Времетраење на договорот го означува временскиот рок на финансирање на возилата воглавно изразен во месеци

zurück zum Finanzlexikon