Учество

Учество е паричен износ со кој Корисникот на лизинг учествува при склучувањето на Договорот за финаниски лизинг, кој ја намалува основата за пресметување на надоместот за лизинг и не се враќа на Корисникот на лизинг во случај на раскинување на Договорот за финансиски лизинг.

zurück zum Finanzlexikon