Предмет на лизинг

Предмет на лизинг е секој подвижен предмет, односно возило, машина, пловило и др. која Корисникот на лизинг сам ја одбрал кај Добавувачот.

zurück zum Finanzlexikon