Договор за оперативен лизинг (закуп)

Договор за оперативен лизинг (закуп) е временски одредена правна работа во која Давателот на лизинг го финансира набавениот Предмет на лизинг поради давање на користење (преку лизинг) на Корисникот на лизинг со обврска за подмирување на договорениот надомест за лизинг од страна на Корисникот на лизинг.

zurück zum Finanzlexikon