Договор за финансиски лизинг

Договор за финансиски лизинг е временски одредена правна работа во која Давателот на лизинг го финансира набавениот Предмет на лизинг поради давање на користење (преку лизинг) на Корисникот на лизинг со обврска за подмирување на договорениот надомест за лизинг од страна на Корисникот на лизинг, кој по истекувањето на договорот врз основ на исполнетите договорни обврски ќе има право да стекне сопственост врз Предметот на лизинг.

zurück zum Finanzlexikon