Траење на договорот

Траење на договорот е временскиот период за кој е склучен Договорот за лизинг.

zurück zum Finanzlexikon