Наемнина

Наемнина е договорен паричен износ кој Корисникот на лизинг се обврзува дека ќе го плаќа на Давателот на лизинг во одреден временски период со одредена динамика доколку е потпишан Договор за закуп.

zurück zum Finanzlexikon