Остаток на вредност

Остаток на вредност е договорно утврдена вредност на Предметот на лизинг, која се темели на очекуваната пазарна вредност на Предметот на лизинг во моментот на истекот на Договорот.

zurück zum Finanzlexikon