Физички лица

Зошто финансискиот лизинг е добар избор за физичките лица?

Финанскиот лизинг е модерен начин на финансирање и посебно е погоден за физички лица бидејќи по завршувањето на периодот на лизинг, отплата на последната лизинг рата, клиентот  станува сопственик на возилото.

Потребна документација за одобрување на финансиски лизинг за физички лица:

  • Понуда од снабдувачот потпишана од страна на подносителот на барањето

  • Понуда за лизинг прифатена од страна на подносителот на барањето

  • Пополнето барање за одобрување на лизинг

  • Пополнет и заверен образец на административна забрана и потврда на работодавецот, ја пополнува работодавецот (образец на Порше Лизинг)

  • Декларација за плата за последните три месеци

  • М1/М2 Образец

  • Фотокопија од лична карта (сите страни)/ препис на електронска ллична карта и пасош на овластениот застапник (оригинал документи на увид) 

  • Извод од трансакциска сметка за последните шест месеци

  • Задолжителни средства за обезбедување кои се доставуваат при склучувањето на договорот: соло бланко меници со менична изјава

 

Наши партнери

Volkswagen
Audi
ŠKODA
SEAT
Porsche
MAN
VW Nutzfahrzeuge