Правни лица

Зошто финанскиот лизинг е добар избор за правните лица?

Финанскиот лизинг е модерен начин на финансирање и посебно е погоден за физички лица бидејќи по завршувањето на периодот на лизинг, отплата на последната лизинг рата, клиентот  станува сопственик на возилото 

Овој вид на финансирање е најдобар за правни лица кои набавуваат товарни возила во насока на обавување на својата дејност.

 

Потребна документација за одобрување на финансиски лизинг за правни лица:

 • Понуда од снабдувачот потпишана од страна на подносителот на барањето

 • Понуда за финансирање прифатена од страна на подносителот на барањето

 • Пополнето барање за финансирање со изјава (образец на Порше Лизинг)

 • Согласност за прибавување на извештај од кредитното биро

 • Потврда од банка за промет, блокираност на сметките и просечната состојба на сметките кај деловните банки во последните 6 (шест) месеци

 • Фотокопија на билансот на успех на ден 31.12. за последните две години

 • Фотокопија на билансот на состојба на ден 31.12. за последните две години

 • Заклучен лист за тековната година

 • Фотокопија од извод од Централен регистар не постар од 3 месеци

 • Фотокопија од депонирани потписи од банки

 • ЕДБ - потврда за извршено евидентирање за ДДВ

 • Фотокопија од лична карта (сите страни)/ препис на електронска лична карта и пасош на овластениот застапник (оригинални документи на увид)

 • Фотокопија на лична карта (пасош) на сите вистински сопственици во согласност со изјавата

 • Шематски преглед на сопственичката структура (во случај на две или повеќе нивоа на сопственост)

 • Основачки акт - кога подносителот на барањето е граѓанска организација. (Граѓански организации се спортски организации, синдикати, верски заедници, заводи, невладини и непрофитни организации, фондации...)

 • Задолжителни средства на обезбедување кои се доставуваат при склучувањето на договорот:

 • Соло бланко меници и менична изјава

Naši partneri

Volkswagen
Audi
ŠKODA
SEAT
Porsche
MAN
VW Nutzfahrzeuge