Fleet Management Менаџирање на возниот парк

Fleet Management концептот обезбедува најдобри решенија за компанииите во делот на управување со возниот парк.  За правните лица кои во својот возен парк имаат поголем број на возила, е полесно и поекономично да грижата за својот возен парк ја доверат на професионалци на кои тоаа е нивна работа.

Fleet Management концептот ги подразбира следните услуги 

 • Одржување на возилата
 • Пропишан сервис од страна на производителот, замена на потрошен материјал кој е последица на нормално абење и сите останати видови на поправки (освен во случаеви кои се предмет на гаранција од производителот или штетен случај кој е предмет на осигурување)
 • Период на одржување и годишна километража
 • Менаџирање на гуми (набавка, замена и складирање на зимски и летни гуми, според договорот)
 • Автоодговорност осигурување
 • Регистрација и технички преглед
 • Заменски возила со ограничен/неограничен број на заменски денови
 • GPS и пратење на возилата според спецификација на корисникот на лизинг
 • Fleet assistance - помош на пат 24/7 

Суштина на Fleet Management концептот 

Цел на Fleet Management : минимален ризик при транспорт / максимална мобилност

Целна група

 • Големи клиенти со возен парк составен од брендовите од VW Концернот (возен парк од 20 возила), како и брендови надвор од VW Концернот кај стратешки партнери на Porsche  

Предности за клиентите

 • јасно и лесно планирање и рамномерно распоредување на трошоците однапред
 • оптимално одржување на возилата од економски и технички аспект
 • брза идентификација со помош на корисничка картица во секој овластен сервис
 • пониски трошоци за одржување и поправки
 • намалување на административните трошоци
 • детална контрола на сервисните фактури
 • јасен преглед на возниот парк, детална контрола и прецизни извештаи

Резултати од користењето на Fleet Management концептот

 • Зголемена ефикасност
 • Зголемена продуктивност
 • Зголемена безбедност
 • Обученост на вработените во делот на транспортот
 • EcoFriendly
 • Транспарентност
 • Намалување на вкупните трошоци
 • Повеќе посветеност на основната дејност