Потребна документација за физички лица

За проценка на вашиот бонитет (одобрување на финансирање) потребни ви се следните документи

  • Понуда од снабдувачот потпишана од страна на подносителот на барањето
  • Понуда за лизинг прифатена од страна на подносителот на барањето
  • Пополнето барање за одобрување на лизинг
  • Пополнет и заверен образец на административна забрана и потврда на работодавецот, ја пополнува работодавецот (образец на Порше Лизинг)
  • Декларација за плата за последните три месеци
  • М1/М2 Образец
  • Фотокопија од лична карта (сите страни)/ препис на електронска ллична карта и пасош на овластениот застапник (оригинал документи на увид)
  • Извод од трансакциска сметка за последните шест месеци
  • Задолжителни средства за обезбедување кои се доставуваат при склучувањето на договорот: соло бланко меници со менична изјава

Наши Партнери

Volkswagen
Audi
ŠKODA
SEAT
Porsche
MAN
VW Nutzfahrzeuge