Потребна документација за правни лица

Za procenu boniteta su Vam potrebna sledeća dokumenta: За проценка на вашиот бонитет (одобрување на финансирање) потребни ви се следните документи

 •  Понуда од снабдувачот потпишана од страна на подносителот на барањето
 • Понуда за финансирање прифатена од страна на подносителот на барањето
 • Пополнето барање за финансирање со изјава (образец на Порше Лизинг)
 • Согласност за прибавување на извештај од кредитното биро
 • Потврда од банка за промет, блокираност на сметките и просечната состојба на сметките кај деловните банки во последните 6 (шест) месеци
 • Фотокопија на билансот на успех на ден 31.12. за последните две години
 • Фотокопија на билансот на состојба на ден 31.12. за последните две години
 • Заклучен лист за тековната година
 • Фотокопија од извод од Централен регистар не постар од 3 месеци
 • Фотокопија од депонирани потписи од банки
 • ЕДБ - потврда за извршено евидентирање за ДДВ
 • Фотокопија од лична карта (сите страни)/ препис на електронска лична карта и пасош на овластениот застапник (оригинални документи на увид)
 • Фотокопија на лична карта (пасош) на сите вистински сопственици во согласност со изјавата
 • Шематски преглед на сопственичката структура (во случај на две или повеќе нивоа на сопственост)
 • Основачки акт - кога подносителот на барањето е граѓанска организација. (Граѓански организации се спортски организации, синдикати, верски заедници, заводи, невладини и непрофитни организации, фондации...)
 • Задолжителни средства на обезбедување кои се доставуваат при склучувањето на договорот:

Наши Партнери

MAN