Амортизационен план

Амортизациониот план е план на отплата во кој се наведени доспевањата на месечните рати а согласно потпишан договор за Финансиски лизинг и истиот е систавен дел на договорот

zurück zum Finanzlexikon