Бонитет

Бонитетот представува склоп од позитивни карактеристики на една компанија или друг вид на правни лица. Бонитеот ја инкорпорира ликвидноста, солвентноста, кредитната способност, пазарната положба, рентабилноста и сл. Проценката на бонитеот на клиентот е одлучувачки фактор при одобрување на финансирање а врз основа на поднесено барање за одобрување на лизинг од страна на клиентот.

zurück zum Finanzlexikon