Каматна стапка

Каматната стапка е процентуално изразена надохнада која должникот ја плаќа на доверителот за времето на користење на кредитот.

zurück zum Finanzlexikon