Тотална штета

Тотална штета се смета кога осигураниот предмет на лизинг-возило, е уништен во потполност или уништен до тој степен што поправката е невозможна или економоски неисплатлива

zurück zum Finanzlexikon