Корисник на лизинг

Корисник на лизинг може да биде физичко или правно лице кое склучува Договор за лизинг со Давателот на лизинг.

zurück zum Finanzlexikon