Гарант / жирант

Гарант / жирант e правно или физичко лице, кое солидарно се обврзува кон Давателот на лизинг дека ќе ја исполни доспеаната обврска на Корисникот на лизинг.

zurück zum Finanzlexikon