Гарантен депозит

Гарантен депозит е износ на паричен депозит кај оперативниот лизинг, кој во договорен износ се чува кај Давателот на лизинг за целото времетраење на Договорот, како безкаматно обезбедување за уредно и навремено исполнување на сите доспеани обврски на Корисникот на лизинг.

zurück zum Finanzlexikon