Ден на почеток на договорот

Ден на почеток на договорот е денот на склучување на Договорот.

zurück zum Finanzlexikon