Добавувач

Добавувач е физичко или правно лице регистрирано за производство, трговија и/или сервисирање на Предметот на лизинг.

zurück zum Finanzlexikon