Давател на лизинг

Давател на лизинг е лизинг компанијата која Предметот на лизинг го предава по пат на лизинг на Корисникот на лизинг.

zurück zum Finanzlexikon